Úvod > Daňový kalendár

Daňový kalendár


17. decembra 2012

Zabezpečenie dane DzPFO a DzPPO

Platenie a oznámenie zabezpečenia dane.

Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických a právnických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu.

Zrážková daň DzPFO a DzPPO

Platenie a oznámenie dane vyberanej zrážkou.

Odvedenie dane z príjmov fyzických a právnických osôb vyberanej zrážkou podľa § 43 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu.


20. decembra 2012

Suhrnny vykaz - mesiac

Podanie mesačného súhrnného výkazu pre DPH.

Podanie súhrnného výkazu elektronickými prostriedkami pre daňové subjekty, ktoré majú povinnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny mesiac. Pri použití neovereného elektronického podpisu je potrebné do piatich pracovných dní doručiť na príslušný daňový úrad písomné vyhotovenie.


27. decembra 2012

DPH priznanie a platba - mesiac

Podanie mesačného daňového priznania k DPH a platba povinnosti DPH.

Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou. DPH je potrebné platiť na účet miestne príslušného správcu dane pre daň z pridanej hodnoty a platbu označiť konštantným symbolom 1144 a ako variabilný symbol použiť DIČ.


31. decembra 2012

Preddavky DzPPO a DzPFO - kvartál

Platenie kvartálnych preddavkov na daň z príjmu FO a PO.

Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov u fyzických osôb vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti u fyzických osôb, ktorých posledná známa daňová povinnosť presiahla 1 659,70 EUR a nepresiahla 16 596,96 EUR. Ako variabilný symbol sa uvádza daňové identifikačné číslo (DIČ), alebo číselný kód, z identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), ktorý bol daňovému subjektu pridelený správcom dane. Konštantný symbol je 1144.


Weblogo